Statut 

Fundacji Psi Zakątek

POSTANOWIENA OGÓLNE

§ 1

Fundacja pod nazwą: Fundacja Psi Zakątek zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Przybylska, zwaną dalej „Fundatorem” – aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Joanna Jaśkowiak w Kancelarii Notarialnej w Kórniku za numerem Repertorium A 670/2018 z dnia 23.02.2018 , działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. tekst jedn. Dz. U. Nr 46, poz.203 z 1991 r.) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Siedzibą fundacji jest miejscowość Borówiec, gmina Kórnik.

§4

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw rolnictwa.

§5

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§6

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów statutowych, Fundacja może prowadzić działalność w kraju, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja może tworzyć oddziały zakłady, filie oraz inne wyodrębnione jednostki organizacyjne, a także przystępować do spółek i fundacji.

§7

Fundacja opiera swoja działalność na pracy społecznej.

Pełnienie funkcji w Fundacji nie może być płatne.

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych fundacji, stowarzyszeń, spółek i organizacji gospodarczych, jeśli nie naruszy to postanowień niniejszego statutu.

§8

Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Psi Zakątek.

Fundacja może używać pieczęci z napisem: Fundacja Psi Zakątek wraz z zaznaczeniem siedziby, numeru rejestrowego fundacji, a także ewentualnego znaku graficznego.

Fundacja może posługiwać się skrótem FPZ.

§9

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§10

Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie wśród społeczeństwa znajomości zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r., Europejskiej Konwencji  Ochrony Zwierząt Towarzyszących ogłoszonej w Strasburgu, w  1987 r.,  Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem, a w szczególności:

 • działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami,
 • działania w celu zwiększenia wśród społeczeństwa zrozumienia dla zwierząt,
 • zapobiegania i zwalczania fizycznego i psychicznego znęcania się nad zwierzętami oraz niewłaściwego obchodzenia z nimi,
 • udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
 • wspierania wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
 • działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację,
 • organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt,
 • organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,
 • udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt,
 • współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt,
 • współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
 • współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
 • pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt,
 • organizowanie opieki weterynaryjnej,
 • organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych,
 • kontakty i współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,
 • prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych,
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt,
 • zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt,
 • współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt,
 • współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt,
 • reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt,
 • niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym, chorym i kalekim.

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • utrzymywanie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych – miejsc czasowego pobytu zwierząt bezdomnych,
 • zmniejszanie populacji zwierząt poprzez sterylizację i kastrację,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym,
 • współpracę z organami samorządowymi w zakresie ustaw dotyczących zwierząt,
 • współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
 • pomoc przy organizowaniu schronisk i przytulisk dla zwierząt kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania,
 • prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem publikatorów, imprez oraz wydawnictw własnych,
 • organizowanie szkoleń dla wolontariuszy,
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt,
 • zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt,
 • współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt,
 • występowanie z inicjatywą od odpowiednich władz państwowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zwierzętami,
 • popieranie prac naukowych z zakresu ochrony i opieki nad zwierzętami oraz ochrony środowiska naturalnego.

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

 

MAJĄTEK, DOCHODY I OGRANICZENIA W DYSPONOWANIU MAJĄTKIEM

§13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 (tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§15

Dochody fundacji pochodzą z:

 • darowizn , spadków i zapisów,
 • subwencji i dotacji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • odpłatnego świadczenia usług statutowych,
 • dochodów z praw majątkowych, lokat kapitałowych itd.

§16

Dochody z subwencji, dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji. Chyba, że ofiarodawca przekaże darowiznę ze wskazaniem na konkretny cel.

§17

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Prezes składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny majątku spadkowego znacznie przewyższa długi spadkowe.

§18

Z majątku Fundacji nie można udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli ,zwanych dalej „osobami bliskimi.”

Majątku Fundacji nie można przekazywać na rzecz jej członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Majątku Fundacji nie można wykorzystywać na rzecz członków, darczyńców, sponsorów, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu.

 

ORGANY FUNDACJI I ICH ORGANIZACJA

§19

Organami Fundacji są:

 • Zarząd Fundacji,
 • Rada Fundacji.

§20

Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym bieżącą działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.  Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków. Zarząd Fundacji powołuje Fundator. Niezbędne quorum Zarządu Fundacji wynosi 2/3 jej członków. Uchwały Zarząd Fundacji zapadają większością 2/3 głosów.

Nie można łączyć funkcji członków Zarządu Fundacji i Rady Fundacji.

Fundator pełni funkcję Prezesa Zarządu..

§21

Prezes Zarządu:

 • opracowuje projekty rocznych i wieloletnich programów działalności Fundacji oraz projekty preliminarzy wydatków Fundacji,
 • kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz zarządza jej majątkiem,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 • ponosi odpowiedzialność za realizację celów statutowych Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny i zapisy i składa oświadczenia o przyjęciu spadku.

§22

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jednoosobowo Prezes Zarządu.

§23

Nadzór i kontrolę nad Fundacją sprawuje Rada Fundacji. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator.

Rada jest organem samodzielnym i w swoich działaniach niezależnym od Prezesa Zarządu.

W skład Rady Fundacji wchodzą 3 osoby dające rękojmię prawidłowego pełnienia swoich funkcji,
a w szczególności nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne a także nie pozostają z Prezesem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Członkom Rady Fundacji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji.

Oświadczenie woli Rada Fundacji składa w formie uchwał zwykłą większością głosów.

 

ZMIANA STATUTU

§24

Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celu Fundacji.

Decyzje w sprawach zmiany statutu podejmuje Fundator. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§25

Fundacja może dla osiągnięcia swoich celów – połączyć się z inną fundacją.

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.

Decyzję o połączeniu podejmuje Fundator.

§26

Fundacja ulega likwidacji jeżeli zostały osiągnięte cele, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.

Majątek Fundacji, pozostały po jej likwidacji przekazany zostanie w częściach równych na rzecz Fundacji prowadzących działalność na rzecz ratowania zwierząt bezdomnych.

§27

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca każdego roku sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

__________________________________

Fundator – Anna Przybylska